JaTiOnoMi

JaTiOnoMi

 
 • Jelena Vukmirica Makovičić i Marko Makovičić
  JaTiOnoMi...


  16. svibnja 2013. u Maloj sceni održan je stručni skup Kako smo postali obitelj: Posvojenje - dio moje priče.

  TEME IZLAGANJA I IZLAGAČI

  EDUKACIJA I PRIPREMA (POTENCIJALNIH) POSVOJITELJA

  POSTER PREZENTACIJA
  Sažetak:
  Posvojenje omogućuje djetetu odrastanje i odgoj u sigurnom obiteljskom okruženju, a posvojiteljima roditeljstvo i osnivanje obitelji. Posvojitelji, za razliku od bioloških roditelja, moraju unaprijed pružiti garancije da posjeduju osobine i kvalitete koje će ih učiniti dobrim roditeljima. U nekim europskim i američkim državama organizirana je i samoprovjera prikladnosti potencijalnih posvojitelja za posvojenje. Potencijalni posvojitelji moraju prisustvovati obaveznom edukacijskom programu, tzv. selekcijskim, pripremnim tečajevima za posvojitelje, tijekom kojih se očekuje od njih samih da prosude je li posvojenje pravo rješenje za njih.
  U radu je prikazan program edukacije i pripreme potencijalnih posvojitelja koji se u organizaciji udruge «Na drugi način» provodi od rujna 2005. godine te evaluacija realiziranih programskih sadržaja. Za potrebe ovog rada provedeno je ispitivanje među polaznicima programa primjenom kratkog upitnika (N=200) kako bi se dobio uvid u značaj edukacije za potencijalne posvojitelje. Dobiveni rezultati ukazuju na opravdanost ovako izvedenog programa kao i na potrebu, važnost i značaj pripreme i edukacije potencijalnih posvojitelja prije zasnivanja posvojenja.
  Namjera je autorica ovim izlaganjem skrenuti pažnju na nužnost istraživanja ovog područja te stjecanje cjelovitog znanja i razumijevanja ključnih spoznaja i najnovijh saznanja vezanih uz tematiku posvojenja u svrhu unapređenja zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

  Autorice:
  Vlasta Grgec-Petroci, dipl. soc. rad., obiteljski psihoterapeut
  Mirjana Marčetić-Kapetanović, prof. psihologije, obiteljski psihoterapeut
  Udruga "Na drugi način"


  KAKO UNAPRIJEDITI POSVOJENJE DJECE U RH

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Jasna Ćurković Kelava, dr. med, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih

   

  POSVOJENJE - IZ PERSPEKTIVE UREDA PRAVOBRANITELJA ZA DJECU

  Sažetak:
  S obzirom na usmjerenost na sveobuhvatnu zaštitu prava i dobrobiti djece Ured pravobranitelja za djecu kontinuirano ukazuje na potrebu veće angažiranosti sustava u segmentu trajnog zbrinjavanja djece tj. ostvarivanja pretpostavki za posvajanje djece kao oblika obiteljsko-pravne zaštite djece.
  U djetetovom je interesu da odrasta u poticajnoj sredini, okruženo ljubavlju i pažnjom. U tom smislu, zabrinjavajući je broj djece koja predugo ostaju u ustanovama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ako se za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi procijeni da povratak u biološku obitelj nije u njihovom interesu, tada je nedopustivo zadržavati ih i dalje u ustanovi ili kod udomitelja, već je nužno žurno ostvariti pretpostavke za posvojenje i provesti postupak posvojenja te ih na taj način trajno zbrinuti. Zabrinjavajuće je da zbog raznih razloga, u ustanovama i udomiteljskim obiteljima borave i djeca koja imaju ispunjene sve zakonske pretpostavke za posvojenje.
  Upoznati smo s općim problemima s kojima su suočena djeca koja su stekla uvjete za posvojenje, ali zbog svoje dobi, podrijetla i psihofizičkih osobina "ne ispunjavaju očekivanja" posvojitelja. S obzirom na složenost posvojiteljske uloge, i djeci i njihovim posvojiteljima iznimno je važno osigurati odgovarajuću stručnu pomoć i podršku, kako u periodu prilagodbe, tako i kasnije.
  Odluka o realizaciji posvojenja, izboru posvojitelja, kao i odluka o tome hoće li dijete biti posvojeno s braćom ili sestrama, uvijek mora slijediti načelo postupanja prema procjeni najboljeg interesa određenog djeteta i to ni u jednom slučaju ne smijemo izgubiti iz fokusa.

  Izlagač:
  Lidija Petrović, dipl.soc. rad., savjetnica u Uredu pravobraniteljice za djecu


  ULOGA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U POSTUPCIMA POSVOJENJA

  Sažetak:
  Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. To su djeca čiji su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su lišeni prava na roditeljsku skrb ili poslovne sposobnosti u potpunosti ili su dali pristanak na posvojenje djeteta.
  U izlaganju se iznosi način postupanja stručnih djelatnika CZSS na poslovima posvojenja - soc. radnik, psiholog, pravnik.
  Razmatra se je li postupak obrade potencijalnih posvojitelja zaista tako kompliciran kako se u javnosti nerijetko percipira.
  Daje se tabelarni pregled nekih statističkih pokazatelja vezano uz postupke posvojenja u CZSS Zagreb kroz razdoblje od 2008.g. do 2012.g.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Valerija Kanđera, dipl. psiholog, Centar za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Novi Zagreb

   

  JE LI POSVOJENJE ALTERNATIVNA SKRB?

  Sažetak:
  S obzirom da je posvojenje proteklih desetljeća prošlo kroz niz promjena, prikazat će se modaliteti posvojenja kroz suvremenu povijest u odnosu na koncept najboljeg interesa djeteta ali i drugih dionika, sličnosti i razlike u odnosu na dugotrajno udomiteljstvo i važnost osiguravanje trajnosti i stabilnosti u zaštiti djece bez roditeljske skrbi. U sustavu socijalne skrbi za djecu u Hrvatskoj posvojenje ima u određenoj mjeri, zbog ranijih iskustava djece koja se posvajaju, učestalijih poteškoća i načina zasnivanja posvojenja, obilježja alternativne skrbi. Alternativna skrb prestaje završetkom prilagodbe djeteta i posvojitelja jednih na druge i stvaranja veza privrženosti u obitelji te prelazi u roditeljsku skrb. Iz navedenog proizlaze praktične smjernice za stručnjake i posvojitelje koje se odnose na svrhu i provedbu procjenjivanja prikladnosti i odabir posvojitelja i djeteta kao i na nužnost podrške u pripremnom i ranom periodu posvojenja dok ono ima obilježja djelomične alternativne skrbi.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  prof. dr.sc. Branka Sladović Franz, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada


  PRIPREMA, PRAĆENJE I POMOĆ DJECI I POSVOJITELJIMA U PROCESU POSVOJENJA KROZ ISKUSTVA DJEČJEG DOMA ZAGREB

  Sažetak:
  Posvojenjem se zasniva roditeljski odnos između djeteta i posvojitelja. Posvojenjem se ostvaruju dva prava: pravo čovjeka na roditeljstvo i na osnivanje obitelji na jednoj strani, te pravo djeteta na sigurnost i odgoj u obitelji na drugoj strani.
  Kako bi posvojenje bilo uspješno potrebno je osigurati dovoljno vremena za međusobno upoznavanje i prilagodbu djeteta i posvojitelja. Pri tom je od izuzetne važnosti poštivati potrebe i interese djeteta. S druge strane, novom roditelju je potrebno pružiti dovoljno informacija i pomoći mu u prevladavanju teškoća koje se često javljaju osobito kada se posvaja starije dijete ili braća i sestre.
  U cilju što uspješnijeg posvojenja dijete iz sustava ne može izaći " bez identiteta" već je neophodno da se uvaži njegova povijest i dotadašnja iskustva, potrebe i razvoj jer je ono upravo takvo kakvo je zbog utjecaja koje je do tada imalo u svom životu.Posvojiteljima je potrebno pomoći da se sa teškoćama koje mogu biti posljedica ovih utjecaja što uspješnije nose. Ovo su razlozi zbog kojih je nužno da posvojitelji i prije samog posvojenja prorade različite teme i budu educirani kako bi se što uspješnije nosili sa različitim teškoćama.
  U Dječjem domu Zagreb u postupku posvojenja nastojimo što detaljnije upoznati posvojitelje sa svim aspektima razvoja djeteta, pripremiti dijete na nove roditelje, te organiziramo njihovo postupno upoznavanje i druženje u skladu sa potrebama djeteta.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Dragana Miletić, dipl. soc. rad., Dom za djecu, Zagreb


  POSVOJITELJSKE OBITELJI - IZAZOVI PRILAGODBE I REAKCIJE OKOLINE

  Sažetak:
  Posvojenje, jednako kao i biološko roditeljstvo, donosi značajne promjene u dinamici bračnih i obiteljskih odnosa, a često je popraćeno početnim nesnalaženjem roditelja u roditeljskoj ulozi, preispitivanjem vlastitih roditeljskih kompetencija te specifičnim reakcijama okoline, koje nerijetko u sebi sadrže različite mitove i predrasude o posvojenju. U izlaganju će biti predstavljeni rezultati istraživanja provedenog kvalitativnom metodom dubinskog intervjua sa deset posvojiteljica, koje je imalo za cilj dobiti uvid u to kakva su iskustva posvojiteljica vezana uz inicijalnu prilagodbu i doživljaj reakcija okoline na posvojenje. Posvojiteljice opisuju da im je inicijalnu prilagodbu na posvojenje olakšalo prethodno poznavanje posvojenog djeteta i djetetove pozitivne osobine, neformalna podrška supružnika i šire obitelji, mogućnost korištenja prava na posvojiteljski dopust te ranije iskustvo posvojenja i rada s djecom. Okolnosti koje su im otežavale inicijalnu prilagodbu su velike promjene u dnevnoj rutini, nesigurnost u vlastite roditeljske kompetencije, nedostatak ranijeg iskustva roditeljstva, odbijanje djeteta da prihvati novu obitelj, izrazita navezanost djeteta na posvojitelja, nedostatak vremena, niska posvojiteljska naknada te nedostatak formalne podrške nakon posvojenja. U odnosu s partnerom nakon posvojenja posvojiteljice prepoznaju veću bliskost i povezanost, uz istovremenu snažnu fokusiranost oba partnera na dijete. Kada su u pitanju reakcije bliže i šire okoline na posvojenje, posvojiteljice opisuju svoje suočavanje sa sljedećim stereotipima o posvojenju: veličanje posvojitelja kao "spasitelja", poimanje "pravog roditelja" isključivo kroz genetsko nasljeđe, negativna očekivanja okoline o razvojnim ishodima posvojenog djeteta te situacijski neprimjereno isticanje činjenice posvojenje od strane pedijatra i odgajatelja. Neke posvojiteljice navode svoj stav da je, radi zaštite djeteta od predrasuda iz okoline, bolje prešutjeti činjenicu posvojenja široj okolini i pažljivo selekcionirati koga upoznati s činjenicom posvojenja. Rezultati istraživanja upućuju na potrebu sustavnijeg rada na senzibilizaciji javnosti i razbijanju predrasuda o posvojiteljskim obiteljima te na potrebu organiziranja kvalitetne, stručne podrške koja će biti dostupna svim posvojiteljskim obiteljima, posebice u fazi inicijalne prilagodbe na posvojenje, a i kasnije, ovisno o iskazanoj potrebi.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagači:
  prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić
  Jelena Birovljević, mag. act. soc. rada
  Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada


  POSVOJITELJ KAO DIONIK POSTUPKA POSVAJANJA

  Sažetak:
  Pokušavati posvojiti dijete u Hrvatskoj danas je naoko jednostavan postupak, koji se sastoji od nekoliko koraka, koji završavaju procjenom podobnosti potencijalnih posvojitelja. Što se ,medjutim, dogadja nakon procjene? Iako je i sam postupak procjene različit u različitim centrima, nikome nije jasno kako zapravo posvojiti dijete niti o tome postoje jasne upute. ADOPTA je prikupila neka od iskustava potencijalnih posvojitelja koja ilustriraju što posvojitelji prolaze motivirani željom za roditeljstvom. Nakon posvojenja, u većini obitelji, osobito kod djece koja su posvojena do druge godine života, nema većih problema. Što se dogadja u obiteljima koje posvajaju stariju djecu, ili djecu koja su bila dulje vrijeme izložena zanemarivanju i/ili traumi?
  Posvojitelji su ključni dionici u postupku i sustavu posvojenja. Na koji način sustav može pomoći da se unaprijedi njihovo iskustvo i uspješnost posvojenja?

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  mr.sc. Diana Topčić - Rosenberg, magistar javne uprave, predsjednica udruge Adopta


  POSVOJENO DIJETE U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU

  Sažetak:
  Tijekom razdoblja djetinjstva i adolescencije djeca i mladi provode velik dio vremena u školskom okruženju. Stilovi učenja, poteškoće u učenju, komunikacija na relaciji učitelji-roditelji-učenik, školsko ozračje i mnoge druge pojave vezane za odgoj i obrazovanje permanentan su izazov kako za istraživače, tako i za praktičare. Međutim, razmjerno je malo istraživanja koja se bave pitanjima posvojenog djeteta u perspektivi subjekta institucionalnog odgoja i obrazovanja.
  Ovo izlaganje temelji se na razmatranjima i studiji slučaja Francine Fishman i Elliote Sue Harrington o pitanjima funkcioniranja posvojenog djeteta u školskom okruženju.
  Budući da djeca provode, u razvojnom smislu, najosjetljivije godine u školi valja razmotriti koji se problemi tijekom školovanja češće javljaju u posvojene djece u odnosu na djecu koja odrastaju u biološkim obiteljima te kako učitelji mogu olakšati funkcioniranje djeteta izvan obitelji.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Ivana Šafran Tunjić, prof. stručna suradnica pedagoginja, Osnovna škola Borovje


  RECEPT ZA SRETNO DJETINJSTVO

  Sažetak:
  Sretni smo i ponosni roditelji dva prekrasna dječaka, a njihovo posvajanje donijelo nam je 2 potpuno različita iskustva posvojenja: posvajanje bebe i posvajanje starijeg djeteta. Svjesni smo da nema staklenog zvona pod kojim bismo mogli zaštiti našu djecu od nerazumijevanja okoline za posvojenu djecu i posvojitelje, koje se sve rjeđe, ali ipak još uvijek pojavljuje. A najbitnije je da se razumije, da iako posvojena djeca obično imaju dodatni teret iz života prije posvojenja i teret napuštanja, da su posvojiteljske obitelji jednake biološkim obiteljima i da su to jednostavno obitelji. Jako nam je važna podrška odgajatelja u vrtiću, učitelja i profesora u školama. Kod posvojenja djeca često imaju manje iskustva od njihovih vršnjaka i potrebno im je neko vrijeme da to nadoknade, a za njihovo samopouzdanje i osjećaj pripadnosti grupi je bitno da se ne osjećaju drugačiji. Također drugoj djeci, a često i roditeljima treba pojasniti da je posvajanje normalan način stvaranja obitelji, da posvojena djeca imaju mamu i tatu i da ih oni jednako vole kao i biološki roditelji njihovu djecu. Jer posvojena djeca su sretna djeca.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagači:
  Tatjana Račić Žlibar, Marijan Žlibar


  ZNAČAJ I UTICAJ OBITELJI NA RAZVOJ POSVOJENE DJECE

  Sažetak:
  Istraživanja pokazuju kako je razvoj djeteta rezultat međusobnih utjecaja nasljeđa, okoline i djetetovog socijalnog učenja koje se prvenstveno i najprije odvija u obitelji, a zatim u širim socijalnim grupama. U izlaganju se naglašava važnost privrženosti i vezivanja za razvoj posvojenog djeteta. Iako su novija istraživanja pokazala da se privrženost može proširiti i uključiti druge osobe, različita istraživanja pokazuju da prekid u roditeljstvu izazvanom odvajanjem i gubitkom brige, izaziva štetne posljedice i ugrožavajuće je za djetetov daljnji razvoj. Za pravilan dječji razvoj neophodan je roditelj ili druga osoba koja stvara čvrstu vezu s djetetom i pruža mu potrebnu pažnju tijekom cijelog djetinjstva. Mnoga posvojena djeca nisu doživjela stabilan, njegujući i čvrst odnos s odraslom osobom u prve tri godine života te su razvila različite oblike poremećaja vezivanja.
  Posvojenjem dijete prestaje živjeti sa svojim biološkim roditeljima i zasniva životnu i obiteljsku zajednicu s roditeljima-posvojiteljima. Iako posvojenjem prestaju sve veze djeteta s njegovim biološkim roditeljima, u radu se ističe značaj biološke obitelji u životu posvojenog djeteta i važnost dvojnog nasljeđa ( biološkog i adoptivnog).
  Namjera je autorice da ovim izlaganjem skrene pažnju na nužnost poznavanja i razumijevanja glavnih teorijskih perspektiva posvojenja u svrhu unapređenja obiteljskog odgoja i roditeljstva posvojene djece.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Vlasta Grgec-Petroci, dipl. soc. rad., obiteljski psihoterapeut, Obiteljski centar grada Zagreba


  POSVOJENJE STARIJEG DJETETA

  Sažetak:
  Dolazak predškolskog ili školskog djeteta u obitelj zahtjevno je za posvojitelje u fizičkom, emocionalnom I mentalnom smislu. Najvažniji zadatak u početku zajedničkog života jest formiranje i razvoj privrženosti između posvojitelja i djeteta. Proces stvaranja privrženosti može biti otežan zbog prijašnjih problema I iskustava djece, tjeskobe kod roditelja i nesrazmjera između očekivanja posvojitelja i djetetovih mogućnosti, a može trajati tjednima, mjesecima ili godinu i više.
  Starija djeca tipično prolaze, neposredno po dolasku u obitelj, kroz razdoblje koje karakterizira gotovo savršeno ponašanje, često nazivano "medenim mjesecom". Nakon tog razdoblja slijedi vrijeme "testiranja". Ponašanje djeteta u te dvije faze vezano je uz proces tugovanja zbog separacije i gubitka bliskih osoba (bioloških roditelja, udomitelja, osoba koje su o njemu brinule u domu) i proces uspostave privrženosti novoj obitelji.
  Istodobno s prilagodbom novoj obitelji, od starijeg djeteta očekuje se i prilagodba školi i stvaranje veza s vršnjacima što je zahtjevan zadatak i za emocionalno stabilno dijete.
  Najvažniji faktori u uspješnom prilagođavanju djece posvojenju jesu održavanje realističnih očekivanja, pružanje pomoći djetetu u suočavanju s prošlošću te strpljenje I vrijeme potrebno da se dijete integrira u obitelj.
  Ključ roditeljskog uspjeha je dobra priprema, realistična očekivanja, efektivne roditeljske sposobnosti te adekvatna potpora.

  Pogledajte prezentaciju

  Izlagač:
  Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije, udruga "Na drugi način"

NA VRH